Saturday, December 31, 2005

Global warming does not cause earthquakes

According to Wired magazine's "Biggest Discoveries of 2005", the most important discovery of 2005 is that
Thanks to the Asian tsunami and Hurricane Katrina, global warming can no longer be ignored.

I agree that global warming can no longer be ignored, but you don't need to know too much about earth science to realize that the Asian tsunami has absolutely nothing to do with it.

Saturday, December 24, 2005

Lehet-e értékes az áltudomány?

[Egy újabb archiválási akció -- ez a cikk a kolozsvári Szabadság 2002 október 22-i számában jelent meg.]

Balogh Béla A végsô valóság címû könyvének kapcsán megjelent írásom (Szabadság, 2002 szeptember 10 és 11) után dr. Váradi G. János fejtette ki véleményét a vallások, "más szellemi irányzatok" és a tudomány kapcsolatáról (Szabadság, 2002 október 10). Ugyancsak ô figyelmeztetett, hogy "ha valaki egy könyvet nem olvas el, akkor ne próbáljon véleményt írni róla csak a mások elbírálása alapján".

A szóbanforgó cikkben Balogh Béla a Szabadságban megjelent kijelentéseire (a legfrissebb írás a Szabadság szeptember 4-i számában olvasható) reagáltam. Véleményemet nem "mások elbírálása alapján" vetettem papírra. Azt is kétlem, hogy minden könyvet muszáj végigolvasni ahhoz, hogy véleményt alkossunk róla. Nem szükséges végigszenvednem egy Vadim Tudor-kötetet ahhoz, hogy kijelenthessem: valószínûleg csapnivaló. Balogh Bélának a Szabadságban megjelent, a mai tudomány állására fittyet hányó, de ugyanakkor a tudomány köntösében tetszelegni akaró abszurd kijelentései minimálisra csökkentik annak valószínûségét, hogy könyve számomra értékes és érdekes legyen.

Dr. Váradi G. János cikkének címe azt sugallja, hogy fogalmaim és felfogásaim homályosak. Az ô sokkal világosabb felfogása és fogalmai szerint a tudomány "az úgynevezett anyagi világ tanulmányozásával" foglalkozik, míg a vallás és a "spirituális irányzatok" az emberi élet értékével és céljával, a "halálon túli létezéssel", a "szellemvilággal", "más dimenziók létezésének lehetôségével", az "ember szellemi fejlôdésével", valamint az "Abszolút Erô vagy Végtelen Szellem megismerésével" törôdnek. Szerintem az emberi élet értékével és céljával a filozófia is foglalkozik, a más dimenziók kérdése elsôsorban a fizikusokra tartozik, és az emberi szellem fejlôdéséhez — ha van ilyen — a pszichológiának is van némi hozzászólása. Azt is megtudhatjuk, hogy mindent és mindenkit az "Abszolút Erô vagy Végtelen Szellem" hozott létre és mozgat. Ez a kijelentés teremtésmítosznak nem túl érdekes, fizikának vagy biológiának pedig nonszensz.

Abban egyetértek, hogy érzékszerveink nem csalhatatlanok. A tudomány pontosan abban különbözik a többi megismerési módszertôl, hogy megpróbálja kiküszöbölni ezt a szubjektivizmust és mérôeszközökkel helyettesíti az érzékszerveket; a kétkedés nélküli hit és megkérdôjelezhetetlen autoritások helyett szigorú logikával meg adatokkal támaszt alá minden elmélkedést. Ezzel szemben a vallások és a "szellemi irányzatok" a szubjektív élményre helyezik a hangsúlyt. Nincs szükség szigorú logikára, adatokra, bizonyítékokra, ellenôrizhetôségre. Ezzel nincs is semmi baj, ha tudatosul bennünk a különbség a két módszer és a kétféle "valóság" között. A Nap és Föld példájánál maradva: Kopernikusz, és ôt követôen Kepler, Galileo meg Newton a tudományos módszert használva tisztázták, hogy a Föld és a többi bolygó hogyan kering a Nap körül. Kétlem, hogy eljutottak volna e felismerésig, ha "spirituálisabb" módszereket választanak. Mint ahogy azt is kétlem, hogy a rák vagy AIDS elleni harcot a kézrátétellel gyógyító spirituális "szakértôknek" vagy a vizeletkúrával kísérletezô természetgyógyászoknak köszönhetôen fogjuk megnyerni.

Ennek ellenére egyértelmû, hogy a tudományos módszer és gondolkodás használata nélkül is lehet maradandót, értékeset és érdekeset alkotni — gondolok itt elsôsorban a mûvészetekre és a filozófiára. A baj ott kezdôdik, mikor valaki megpróbálja elmosni a kétféle módszer közötti különbséget, és rangot meg hitelességet akar szerezni a szubjektív és a tudományos módszert semmibevevô elmélkedéseknek azáltal, hogy azokat tudománynak és kutatásnak nevezi. Az ilyen áltudományok (angol ’pseudoscience’) terjeszkedését elôsegíti a tudományos módszer ismeretének szinte teljes hiánya az egyetemeken és laboratóriumokon kívül. A tudományokban kevésbé jártas embernek egyre nehezebb különbséget tenni értékes és értéktelen, valódi és áltudomány között. Az Amerikai Egyesült Államok 290 millió lakosának több mint 50%-a hiszi, hogy az embert Isten teremtette valamikor az utóbbi 10 000 év folyamán, annak ellenére, hogy ugyanez az ország büszkélkedhet a legjobb tudományos mûhelyekkel és teljesítményekkel. Hosszú távon nem vezethet sok jóra, ha ilyen óriási szakadék keletkezik azok között, akik génekkel és atomokkal játszadoznak a laborokban, és azok között, akiket a mindennapi életben egyre erôsebben érintenek a felfedezések és eredmények. E szakadékot csak növelhetik az olyan könyvek, írások vagy iskolák, amelyek azt tanítják, hogy a Föld 10 000 éves, hogy az evolúció nem mûködhet, vagy hogy a krokodil csakis valamilyen tervezômunka eredménye lehet, mivel nagyon komplex és nem "evoluált" egy cseppet sem az utóbbi idôben. A sort hosszan folytathatnám, az ehhez hasonló nonszensszel elôhozakodó "kutatók" száma egyre növekszik, és a határ, úgy tûnik, a csillagos ég. Minden jóindulat és építô szándék ellenére sem hiszem, hogy az ilyen elmélkedések és könyvek értékesek és érdekesek lennének.

De lám, ismét abba a hibába estem, hogy véleményt mondok könyvekrôl, anélkül, hogy elolvastam volna ôket.

Friday, December 23, 2005

Same content, new form

Welcome to the redesigned zs blog. I think it looks a bit more professional than before. I tried Typepad for a change, but in the end I prefer Blogger. At least Blogger lets you tinker with the blog template as much as you want -- for free. Of course, my knowledge of cascading style sheets and such is limited, but I was still able to give it a slight personal touch, so that it does not look exactly like every third blog on blogspot.com. The only thing I would like to have (and Typepad has it) is the possibility to organize posts into categories, but I guess I will have to live without that.

Thursday, December 22, 2005

The truth about the Enlightenment

An excellent article by philosopher Simon Blackburn. It is great to hear somebody talk like this after all the noise about the coming apocalypse, the anti-humanism of science, the dangers of technology, and so on:
"The west, it is sadly said, has lost confidence in the Enlightenment. It is quite common to see intellectuals state as a fact that the Enlightenment project has been tried and failed. This is a lie. There never was one single Enlightenment project, and of the Enlightenment projects that there were, many have succeeded beyond the wildest hopes of their proponents. The Enlightenment provided the matrix I have talked of, in which scientific enterprises could flourish. Now, our understanding of the world is better because of physical science. Our understanding of ourselves is better because of biological science. We live longer, and we feed ourselves better, and ‘we’ here includes not only people in first world countries, but countless people in the third world. We look after the environment better, and in time we will manage our own numbers better. Outside the theocracies of the east more people have more freedoms and enjoy more education, more opportunities and may even have more rights than ever before. We owe this progress entirely to the culture forged, in the west, by Bacon and Locke, Hume and Voltaire, Newton and Darwin. Humanism is the belief that humanity need not be ashamed of itself, and these are its great examples. They show us that we need not regard knowledge as impious, or ignorance as desirable, and we need not see blind faith as anything other than blind."

An intelligent judge against Not-So-Intelligent Design

Judge John E. Jones III finally has a decision in the Pennsylvania creationism trial. How refreshing is to see a judge (and not any judge, but a conservative Republican appointed by George W. Bush) not falling into the trap of 'equal time' and 'balanced judgment' (see for example this story). He is simply extremely clear that intelligent design is not science, regardless of how hard some people try to masquerade it like that. Of course, I cannot be as eloquent as Carl Zimmer is:
"Journalists would do well to print Judge Jones's decision out and read it carefully. It's not up to a journalist to decide which side is right in a genuine scientific controversy. But it's wrong to let people use an article as a soapbox where they can make grand pronouncements about science, without looking into whether the science actually backs them up. Judge Jones fact-checked intelligent design and found it wanting. He did not shy away from this realization with worries that he was somehow being one-sided. Justice holds a balance in her hand, but balance is not what she seeks. Instead, she weighs the evidence to see which way it tips."
I am responsible for typing the last two sentences in bold. I just like them a lot.

Tuesday, December 20, 2005

Újabb hazai posztmodernkedések II.

Ha már az új Hét-en és a hasábjain tündöklő Virilió-íráson csámcsogunk, kár kihagyni a hozzá kapcsoldó kommentárt, melyet Gyuris Gergely jegyez. Ha ez a Virilio szövegéből nem lenne világos (és nem az), akkor itt magtaláljuk a lényeget: minden jelenlegi földi rosszért, kedves olvasó, a terrorizmustól a müvészetek hanyatlásáig, a fő hibás nem más, mint a tudomány:
"a tabuk áthágásával (klónozás, abortusz, bizonytalan kimenetelű kísérletek önkéntes kísérleti alanyokon stb.) a tudomány többé nem korlátozható, a tudományba vetett kritikátlan, fanatikus hit pedig az önkényes kutatások és kísérletek medrébe tereli ezt a haladást. A tudósok már nem feltétlenül egy „jó” ügy érdekében, az emberiség érdekeit szem előtt tartva végzik munkájukat, hanem pusztán a tudomány kedvéért. Az emberi élet (és az isteni teremtés) szentségét figyelmen kívül hagyó klónozás, a gépek emberi jegyekkel történő felruházása (fizikai és mentális szinten) egy olyan antihumánus folyamat részei, amelynek végeredményeként megsemmisülhet a kutatások eredeti tárgya: a tudományos öntudatlanság az emberiség végső eltűn(tet)ése felé mutat, feltéve, hogy a tudományos önelégültségnek köszönhető balesetek egyike nem jár hamarabb végzetes eredménnyel."

Érdekes véleményazonosságnak lehetünk itt tanúi (strange bedfellows, mondanánk angolul): ezt egy katolikus pap is írhatta volna, annak is a konzervatívabb változata. Az isteni teremtés szentségét figyelmen kívül hagyó klónozás? - nem is tudtam, hogy a Hét szerkesztői és cikkírói szimpatizálnak a kreacionizmussal. De érdemes továbbolvasni:

"A tudomány jelenlegi állapota azonban nem csak a kísérletek és háborúk kapcsán vet fel etikai kérdéseket. Az egyre gyorsuló haladás ütemét a sebesség metaforája teszi érzékletessé: míg a felvilágosodás (Enlightenment) korához képest a jelenlegi évszázad már a fénysebességé (speed of light), addig a következő már a sebesség fényének (light of speed) évszázada lesz. A techno-tudomány követhetetlen, szélsőséges fejleményei és fejlesztései egy embertelen, sőt ember nélküli jövőt vetítenek előre."

Fogadni mernék, hogy tudomány-gyülölő szerzőnk a "techno-tudomány egy követhetetlen, szélsőséges fejleményét" használva írta e szöveget, ily módon kicsit közelebb hozva a ceruza- és ember nélküli jövőt. S hogy mért lenne a 21. század a fénysebesség, a 22. pedig a sebesség fényének százada, az számomra rejtély marad. Mióta van a sebességnek fénye?

Az biztos, hogy ha a birkaságnak meg üres szövegelésnek fénye lenne, akkor a közvilágítást meg lehetne oldani a szélsőséges techno-tudomány nélkül is.

P.S. A teljesség kedvéért azt is jegyezzük meg, hogy Gyuris Gergely recenziója nem teljes egészében pozitív, a vége felé egy kis kritikus és szkeptikus hangvételt is fellelhetünk, például itt:

"A különböző nézőpontok ismertetése helyett egyoldalú, és egy idő után kiszámítható, dogmatikus kritikát kapunk, a meggyőzés görcsös szándéka alkalomadtán még a szerzőnek az adott témában való jártasságát is megkérdőjelezi."

Újabb hazai posztmodernkedések I.

Kis ízelítő Paul Virilio írásából, melynek magyarítása az új Hétben jelent meg:
És ahogy már magam is megírtam: „Az itt nincs többé, minden most van.” Következésképp minden művészet, de különösen az ábrázoló művészetek végzetesen károsodtak, majd megszűntek létezni az ábrázolás technológiáinak és a sokszorosításnak mind dromologikus, mind dromoszkopikus állandó gyorsulása miatt, mely nullára csökkentve teret és időt a szubjektum és a tárgy között, magától értetődően nemcsak a ritkaság és a durée [tartósság] fogalmait törölte el, hanem a műalkotás lehetőségének és „létrejöttének” kapcsolódási pontjait is, azaz a műalkotás fenomenológiáját.

Ilyen szavak egyébként, hogy "dromologikus" meg "dromoszkopikus" csak a Virilio és kellőképpen kikupálódott követőinek szótárában léteznek. De mit számít, hogy nincs semmi értelme az egésznek, és senki nem ért semmit belőle, mikor jól hangzik. És meg tudjuk játszani, hogy értünk valamihez: ha ez a szöveg nem mond neked semmit, az csak azt jelenti, hogy nem olvastál elég Viriliót és Foucault-ot és Derridát.

Bullshit.

Sunday, December 18, 2005

Plazmafizika és sarlatánság III.

Méltányolandó, hogy valaki pennát ragadott és nam hagyta szó nélkül a Szabadságban megjelent ingyenreklámot Spanyol Zoltán humbug találmányáról. Fey László közli a véleményét a szombati lapszámban, minden köntörfalazás nélkül:
"[Spanyol Zoltán] nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a gróf úr találmányának köszönhetően a jövő autója vizet fog tankolni, száguld az utakon, közben a „vízplazma elégethető üzemanyaggá válik" és az égés végterméke is tiszta víz lesz. Márpedig ha ehhez nem használ más energiát, akkor ez örökmozgó. Olyan ez, mint mikor Münchhausen báró megragadja a saját üstökét és kihúzza magát a mocsárból. Lehet ugyan olyan motort üzemeltetni, amelynek üzemanyaga végső soron a víz, de ehhez a vizet valami módon (elektromos energiával, hővel) fel kell bontani hidrogénre és oxigénre, az ezek egyesüléséből származó energia viszont kevesebb lesz, mint amennyit befektettünk, mert a veszteség elkerülhetetlen."

És:

"Így mulat egy idegenbe szakadt magyar úr, a közismert, ősi Spanyol grófi család sarja.
Helyes, hogy a Cireşica jövendőmondó és javasasszony mellett neki is csinálunk egy kis reklámot."

Témához kapcsolodó: Plazmafizika és sarlatánság I., Plazmafizika és sarlatánság II.

Friday, December 16, 2005

Teológia mindenkinek, nemre való tekintet nélkül

Az erdélyi magyar feministák megtalálták, hogy hol leledzenek a nagy igazságtalanságok. A Désiré Alapítvány és a Transindex kiadója bepanaszolta a Diszkriminációellenes Tanácsnál a református és az unitárius egyházat. Az ok: a Teológiai Intézet felvételijén "a református és az unitárus egyház különbséget tesz a férfi és a női jelentkezők között (...). A női és a férfi helyek előre meghatározottak: a felvételin a nők csak nőkkel, a férfiak csak férfiakkal vannak versenyben." Amint több bejegyzés tanusítja e blogon, nem szimpatizálok különösebben egyik egyházzal sem, és a vallásról vallott nézeteim meglehetősen dawkins-iak.

De azt nem hiszem, hogy ez a legnagyobb jogtiprás Romániában. Egyrészt, egy egyházi iskolát több szabadság illet ilyen vonalon (különösen ha nem állami támogatással müködik). Ha tagja akarsz lenni a Jehova Tanúinak, akkor vessél magadra, és a tagsággal együtt vállalnod kell a szervezet szabályait is. Ha mindez mondjuk a fizika szakon történne, akkor jogos lenne a felháborodás. De a teológia más. A panaszosoknak el kell dönteniük, hogy az államot és annak jogrendszerét meg a civil társadalmat akarják-e reformálni, vagy valamelyik egyházi felekezetet. Az előbbi jogos és szükséges. Az utóbbi nagyjából reménytelen és hidegen hagy.

Másrészt, ha már az egyházakkal akarunk kötekedni: ezelőtt néhány hónappal a középkorba illő jelenetek zajlottak le az egyik ortodox kolostorban: egy fiatal lányt halálra kínoztak ördögüzés címén. Az, hogy ez egyáltalán lehetséges, sokat elárul a hazai ortodox egyház fölötébb középkori voltáról. Nem emlékszem, hogy a mostani panaszosok közül bárki is megmondta-megírta volna a véleményét az ügyben.

Gondolom, azért, mert ott nem történt diszkriminálás a felvételin.

Sunday, November 20, 2005

In memoriam Dénes István (1954–2005)


(fotó: Szabó Tibor)

Kellett egy kis idő, amíg a témához egyáltalán hozzá tudok szólni. S ez most se könnyü, de: szorítkozzunk a tényekre, azok letaglózóan szomorúak önmagukban, nem kell érzelmes közhelyekkel körülvenni őket.

Kellene valaki, aki továbbra is gondját viseli a Vargyas Völgyének, minden évben kitakarítja, harcol a védett területté nyilvánításért, jegyeket oszt és szed, hidakat javít és szerel, jelzőtáblákat fest, barlangokat zár le és ment meg a vandalizmustól.

Kellene valaki, aki nagy egyetemeket és híres kutatóintézeteket meghazudtoló pontossággal és érdeklődéssel térképez, kutat, rajzol és leír, profi archeológushoz illő módon ásat és leltároz.

Kellene valaki, aki nem üres hazafiságra és magyarkodásra tanítja azokat, akik hajlandóak tanulni, hanem komoly táj- és természetismeretre, mely egy életen át meghatározó lehet.

Kellene valaki, aki nem a nagy szövegek és a mellveregető öndicséretek, hanem az apró de időtálló lépések és pontos mérések embere.

Kellenének valakik, és nem is kevesen, akik olyanok, mint Dénes Pista volt.

Plazmafizika és sarlatánság II.

Érdemes egy kicsit tovább elemezni a tegnapi témát. A teljesség kedvéért hadd említsük meg, hogy valóban létezik egy német szabadalom, amelyre Spanyol Zoltán hivatkozik, itt olvasható el (sajnos csak németül; egy ilyen ostobaságnak az elfogadása egyébként a német szabadalmi hivatalt is minősíti). Továbbá, a gróf úr élőben is megtekinthető és hallgatható, amint a találmányát magyarázza az MTV nézőinek (köszönet a linkért Luffi Péter barátomnak). Härtlein Károly fizikus így kommentálja a jelenetet:
"2004 nyarán az MTV és az MTA kötött egy együttműködési szerződést. Ennek értelmében az MTV és az MTA közösen lép fel az áltudományok ellen. Jó volt ezt látni és hallani. De az örömöm nem tartott sokáig. A megújult MTV honlapon ott, ahol régebben a fórum volt, most horoszkóp van! 2004 októberében a Napi Mozaik magazin műsor is csalárdul elárulta az ügyet! Egy régi ügyet vettek elő, gróf Spanyol Zoltán 1986-ban szabadalmaztatott vízhajtású autóját. 100km egy liter vízzel, hangzott el a beharangozóban. Az adás szerkesztői nem kezdők, mégis olyan tájékozatlanságról tettek tanúbizonyságot, amely egyenesen ijesztő. A több mint negyedórás műsorblokkban a feltaláló valótlan állításait ámulva hallgatták a műsorvezetők. „A víz izotóp anyag”, mondta Spanyol Zoltán, az ilyen mondatok után középiskolai feleletre egyértelműen az elégtelen osztályzat jár. Ha már a középiskolai kémia és fizika tantárgy alapfogalmaival nincsenek tisztában, legalább azt tudhatták volna, hogy a szabadalmi oltalommal rendelkező dolgoknál nem feltétel a működőképesség. Ezt a szabadalmi hivatal ugyanis nem vizsgálja. A műsorban bemutattak egy teljesen más elven működő, fejlesztési stádiumban lévő modellt. Ez az autó cseppfolyós hidrogén gázzal üzemel, (amelyről tudjuk, hogy heves hőtermelő kémiai reakció során képes vízzé elégni) és égésterméke vízgőz. Spanyol Zoltán autójának a hajtóanyaga víz, és érdekes módón az égésterméke is víz. Rejtélyes módon, a hideg csapvíz meghajtja az autót, közben gőzzé válik. Valószínűleg, azután érthetjük meg ezt a folyamatot, ha majd sikerül a hajunknál fogva felemelni magunkat."

Ugyancsak feljegyzendő, hogy Hantz Péter kolozsvári fizikus (aki fizikában való jártasságát nem gyanús szabadalmakkal, hanem komoly lapokban közölt cikkekkel tudja bizonyítani) megírta véleményét a www.erdely.ma honlapnak. Remélem, hogy ugyanezt megírja a kolozsvári Szabadságnak is -- és a Szabadság majd közli a teljes írást, nemcsak szemlézi azt (ahogy az erdely.ma tette). A gróf úr válasz-szövegében először megkérdőjelezi Hantz Péter létezését ("A levélben említett Hantz Péter lehet hamis név, hamis foglalkozással"), majd magyarságát:

"Hantz Péter nem magyar ember, még, ha tud is magyarul, mert a magyar nemzet gazdasági, társadalmi, erkölcsi felemelkedése ellen szól."

Kedves újságíró és szerkesztő urak és úrnők, van egy építő javaslatom: mi lenne, ha néha nem csak Spanyol Zoltán és Balogh Béla tipusú sarlatánoknak adnának hangot, hanem a Hantz Pétereknek is? És nemcsak olyankor, amikor a Babes-Bolyai egyetemen való magyar oktatásért szólalnak fel, hanem akkor is, amikor tudományról meg fizikáról van szó?

Végezetül még két aranymondás a gróf úrtól (a teljes szöveg itt olvasható):

"Az emberiség két csoportra osztható: léteznek - nagy többséget alkotva - a jó emberek: ők az áldozatok; és az önmagukat istenekké avatók, akikból előbb-utóbb szintén áldozat lesz."

És egy kicsivel odébb:

"A feladatot Istentől kaptam, s azt elvégzem. Találmányom a magyar nemzet tulajdona, én csak rendelkezem vele, őrzöm, amíg bírom. Majd az Isten eldönti, hogy mi legyen vele, ha a nemzetem nem tart rá igényt."

No comment.

Saturday, November 19, 2005

Plazmafizika és sarlatánság I.

A magyar sajtó és média újra bebizonyítja: halvány gőze sincs, hogyan müködik a tudomány.

Gróf Spanyol Zoltán ugyanis azt adja el nagyon sikeresen ostoba befektetőknek és újságíróknak, hogy a vízplazma "égetésére" (?) alapozó találmánya lehetővé teszi "gyakorlatilag ingyenes" energia előállítását. Íme egy néhány kiemelkedő czikkentyü a széles kínálatból: a Szabadság, a Kossuth Rádió, a Székely Hírmondó, a Duna Televizió, az Új Magyar Szó mind sietnek ingyen reklámozni a nagy magyar feltalálót (és a listát még lehetne folytatni). Érdemes bővebben idézni a Kossuth Rádió Vasárnapi Újságának szeptember 4-i adásából:
"A vizet kezeljük, elõször elõmelegítjük, utána plazmásítjuk, a plazma kijön a nyíláson, égve jön már ki a nyíláson, mert van benne egy gyújtószerkezet, és felgerjed összesen nyolcezer fokig. Tehát ez az én szabadalmam, az én találmányom, amit én 1985-ben adtam be. Minden találmányt feltesznek, és minden beadványt feltesznek az internetre a szabadalmi hivatalok. Ezt egy orosz csoport ellopta és elkészítette ezt a készüléket, ami igazolja azt, hogy tényleg, a víz ég. Most az a fontos, hogy nemzeti büszkeségünket, nemzeti öntudatunkat visszanyerjük, mert van arra lehetõség, hogy gazdasági szinten elérjük azokat, akik a nyakunkra ültek, talán túl is szárnyaljuk õket. Bennünk fel kell, hogy ébredjen az istenfiúi öntudat, hogy mi Isten teremtményei vagyunk, minket a magyarok istene ide azért teremtett, és a földre is, hogy tökéletesítsük a földi életet, ne romboljuk, és aki rombolni jött, az menjen máshova, keressen magának máshol territóriumot. Most már ezer év után ideje, hogy a magyar nemzet önmagához térjen és megerõsödjön, és teljesítse azt a feladatát minden ember, amiért megszületett."

Megáll az ész és ácsorog. Mennyi intelligencia szükséges ahhoz, hogy valaki rájöjjön, hogy ez tömény ostobaság, jó adag gusztustalan nacionalizmussal megspékelve? Hány osztályt kell ahhoz elvégezni, hány könyvet kell elolvasni, hány neuront felhasználni, hány újságírótanfolyamot kijárni, hány Google-keresést végrehajtani, hogy valami gyanús legyen egy ilyen szövegben?

Sajnálom, de azt kell mondanom: ha valaki ezt komolyan veszi, az megérdemli, hogy a gróf úr alapítványába fektesse a pénzét. Az újságírók viszont, akik minden további nélkül elhiszik, hogy a víz ég, azt is megérdemelnék, hogy ezután csak a gróf úr találmánya által előállított energiával fütsenek és benzin helyett csak vizet tehessenek az autójukba.

Sunday, October 30, 2005

The fractal nature of Einstein's and Darwin's letter writing

Power laws are gathering quite some attention again, thanks to a few new papers (e.g., this one and this one) by Albert-László Barabási and his coworkers, published in Nature. Cosma Shalizi and others disagree: once again, just because some dataset on a log-log plot looks like you could easily fit a straight line to it, it is not safe to conclude that it is a power-law distribution.

One of the papers looks at the letter-writing habits of Darwin and Einstein, and concludes that the response times have a power-law distribution with an exponent of 3/2. The other "reports that the probability distribution of time intervals between consecutive emails sent by a single user and time delays fro eamil replies follow a power law". Shalizi and Stouffer et al. claim that these are in fact lognormal distributions.

I am wondering if you could ever get a paper published in Nature that looks at some dataset, shows that it has normal or lognormal distribution, draws some overarching and universal conclusions from that, and... and that's it.

Or, to translate it to the much more mundane language of geologists, that only applies to dirt, not to Einstein's letters: there is no interesting story in showing that bed thicknesses or sedimentary body sizes have a lognormal distribution, but if it's a power law, suddenly you can talk about the "scale-independent physics of turbidite deposition" and the importance of non-equilibrium thermodynamics in the geometries of deltas and everything else under the sun.

That's why power laws are great.

Friday, September 30, 2005

Hurricanes and barrier islands

Here is the reason why one should think twice about buying or building a house on a barrier island that is in hurricane country. This USGS website also shows convincingly that Hurricane Rita should not be misunderestimated :) just because it barely touched the Houston-Galveston area. It did plenty of damage where the right-front qaudrant made landfall - things would have been very different around here if Rita made landfall at Galveston or a bit to the West of Galveston.

And these images of a barrier island that migrates landward as hurricanes go over it make you wonder how much of the geologic record of barrier islands (and beaches in general) actually consist of fairweather deposits. Everything seems to be moving and redepositing during these storms.

Saturday, September 24, 2005

The largest traffic jam in the known Universe

Hurricane Rita is gone. And, as Stan Marsh of South Park would say, we learned something today: don't trust the local and state and federal government, people who are supposed to give you advice and help during an emergency situation. Don't trust them because they often seem incompetent, arrogant, dishonest, and self-congratulating.

To be more precise, on Wednesday, September 21, we decided that the best thing to do is to leave Houston, and left on the next morning. After six hours in the car, we were about 20 miles away from our home, and we already used up more then a quarter of the gas in the tank. That was the point when we turned around, and that was the right thing to do. Clearly, we were in the largest traffic jam in the known Universe. Important people like mayors and judges kept saying on the radio that (1) they were going to make all lanes of the highway one-way, and (2) gasoline was going to be provided by tanker trucks. After six hours, we could see no evidence of this whatsoever. We realized that we would sooner or later run out of gas and be stranded on the highway, at the merci of other people, or even worse, at the merci of the authorities who were arrogant enough to say at one point that they were not responsible for the traffic backups outside of their jurisdiction. And it is clearly better to be in a building as opposed to a car on a highway when hurricane-force winds start providing the entertainment.

I don't get this. Do you have to be a rocket scientist to realize that, if you put 3 million people or possibly more at the same time on three highways, you will end up with humongous traffic backups and all those people will have to spend tens of hours or even several days on the roads? I understand that you want to evacuate as many people as possible when a category 5 hurricane is approaching, but that does not mean that you should create panic and call for evacuation in a totally disorganized way. During the days before the landfall of Rita, I haven't seen on television a map of the three mandatory evacuation zones; I haven't heard a definition of so-called low-lying areas of Harris county (are they below the 20 ft elevation? 30? 50?); and I haven't seen a map of the road conditions on the major evacuation routes. How can you call this botched job a "successful evacuation" when there was no gas, no water, no food along the evacuation routes, opening up the counterflow lanes took forever, and most people went through a whole lot of unnecessary suffering and stress?

Sunday, September 18, 2005

Shameless plug for Google, Smugmug, and my own photos

Uploaded some new (and not-so-new) photos to smugmug. Here are a few from our recent geological trip to the Canadian Rockies (more precisely the Caribou Mountains near McBride, British Columbia); these were taken during the trip with my father and Aniko in Rocky Mountain, Grand Teton, and Yellowstone National Parks; and, finally, a bunch of nice ripple marks from Sea Rim State Park in Texas.

I have to say I am very happy with smugmug; it is not free (the cheapest membership is 30$ / year), but you certainly get what you pay for. I think the design and the style are great, you can upload and view photographs as large as you want, etc. -- see their list of advantages here. And recently they have adapted the Google Maps API to add mapping capabilities to the photos; that is, you can type in a latitude and longitude for your photo and smugmug will place a tag on the map. Check this out for example. I think Google is making fantastic progress with both Google Maps and Google Earth; who would ever want to go back to Mapquest or other indistinguishable map services after trying Google's maps?

Dawkins against Intelligent Design

Richard Dawkins (this time with Jerry Coyne of the University of Chicago) explains it again, in probably the most clear language you can find, why intelligent design should not be taught alongside evolution in science classes:

What is wrong with the apparently sweet reasonableness of "it is only fair to teach both sides"? The answer is simple. This is not a scientific controversy at all. And it is a time-wasting distraction because evolutionary science, perhaps more than any other major science, is bountifully endowed with genuine controversy.

Among the controversies that students of evolution commonly face, these are genuinely challenging and of great educational value: neutralism versus selectionism in molecular evolution; adaptationism; group selection; punctuated equilibrium; cladism; "evo-devo"; the "Cambrian Explosion"; mass extinctions; interspecies competition; sympatric speciation; sexual selection; the evolution of sex itself; evolutionary psychology; Darwinian medicine and so on. The point is that all these controversies, and many more, provide fodder for fascinating and lively argument, not just in essays but for student discussions late at night.

Intelligent design is not an argument of the same character as these controversies. It is not a scientific argument at all, but a religious one. It might be worth discussing in a class on the history of ideas, in a philosophy class on popular logical fallacies, or in a comparative religion class on origin myths from around the world. But it no more belongs in a biology class than alchemy belongs in a chemistry class, phlogiston in a physics class or the stork theory in a sex education class. In those cases, the demand for equal time for "both theories" would be ludicrous. Similarly, in a class on 20th-century European history, who would demand equal time for the theory that the Holocaust never happened?Talking about Dawkins: in the September issue of Discover magazine, there is an article about him entitled "Darwin's Rottweiler - Sir Richard Dawkins: Evolution's fiercest champion, far too fierce". The author, Stephen S. Hall, paints an overall positive picture about Dawkins, but, as he makes it clear already in the title, he thinks that Sir Richard is "far too fierce". This is how the article ends:

This recusal underlines the most obvious contradiction about Richard Dawkins and the cultural war in which he has so much to contribute: You can be the world’s greatest apostle of scientific rationalism, but if you come across as a rottweiler, Darwin’s or anybody else’s, when you enter that marketplace, it’s very hard to make the sale.Well, first of all, in most of his writings and talks, Dawkins does not come across to me as a rottweiler. Read the quotation above: is there any barking and biting in it? I don't think so. It just states facts and draws conclusions that make sense to any reasonable person. 99% percent of his books consist of crystal-clear explanations of how evolution or science in general work. The remaining 1% is similarly well-written and convincing - it just happens that a lot of people are offended because it makes them uncomfortable. Should he never talk about religion just because some people get offended? There are incredibly few people who have the intellect and courage to talk about these issues honestly; even if you disagree sometimes with him, why should one of the most eloquent guys shut up?

At times when American science education is endangered by a few politically powerful, but scientifically challenged people, we would need to clone professor Dawkins, not to tame him. When it comes to speaking the truth in clear and honest terms, I wish we had more rottweilers of the calibre of Dawkins and fewer lapdogs that never bark and never bite.

Saturday, August 20, 2005

Olcsó ítélet kapható IV.

Tibori Szabó Zoltán cikke a Hét-ben. Tetszik, például ez:

Mindezek után úgy vélem, senki nem állíthatja, hogy antiszemiták védelmezésére tettem volna fel az életemet. Éppen ezért merem kimondani: mielõtt bárkire bármilyen bélyeget ráütne, önmagát respektáló kutatónak kötelessége rendkívül körültekintõen tájékozódni, tüzetesen megvizsgálni minden fellelhetõ forrást, elbeszélgetni kortanúkkal, adatokat és információkat mérlegelni, s csakis ezt követõen a nyilvánosság elé lépni.

Visszautasítom azt a módszert, amely könyvtárakban kutatókollégák által elejtett-odavetett fél mondatokból, közvetett források csonka idézeteibõl, benyomásokból és szerzõk iránt érzett indulatokból próbál kipréselni-megállapítani történelmi igazságokat, s amely nem elemez, nem mérlegel, hanem azonnal bélyegez.

Monday, August 15, 2005

When a 'balanced view' is wrong, wrong, wrong

Time magazine has a cover story about the "Evolution wars", that is, the controversy surrounding the teaching of intelligent design alongside evolution in schools. Again, thanks to the lame and stupid idea of 'we are not taking sides' that dominates present-day American journalism, anti-evolutionists are given about the same space and consideration as virtually all the biologists and scientists combined, Michael Behe's and a baptist theologian's opinion having apparently the same weight as that of Steven Pinker or Francis Collins. I am sure Behe and co. are celebrating: this is what they wanted, to have a credibility in the eyes of the media that equals that of some of the best scientists around.

Anyway, I just want to take note here of Pinker's short but, as usual, crystal-clear answer to the question "Can you believe in God and evolution?":

The theory of natural selection explains life as we find it, with all its quirks and tragedies. We can prove mathematically that it is capable of producing adaptive life forms and track it in computer simulations, lab experiments and real ecosystems. It doesn't pretend to solve one mystery (the origin of complex life) by slipping in another (the origin of a complex designer).

Many people who accept evolution still feel that a belief in God is necessary to give life meaning and to justify morality. But that is exactly backward. In practice, religion has given us stonings, inquisitions and 9/11. Morality comes from a commitment to treat others as we wish to be treated, which follows from the realization that none of us is the sole occupant of the universe. Like physical evolution, it does not require a white-coated technician in the sky.

Sunday, July 24, 2005

Carl Sagan: Korok és démonok

Carl Sagan "Korok és démonok" címü könyve (erdeti cím: "The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark") elérhető HTML változatban itt. Kár kihagyni.

Saturday, July 23, 2005

Olcsó ítélet kapható III.

A Sütő-vita folytatódik a Hétben. Ezúttal Bertha Zoltán irodalomtörténész fejti ki a véleményét, és nagyjából egyetértek mindennel amit mond. A lényeg: mért van az, hogy a nagy posztmodernek és relativisták számára, akik oly szívesen kétségbe vonják a természettudomány "igazságait" is, nem is beszélve a történettudományról, olyannyira egyértelmü, hogy Sütő András életmüve és kommunizmus alatti cselekedetei és szerepe egyaránt negatívan (és nagyon negatívan) értékelendők? Mi ez a hirtelen nagy tisztelet a tények és a valóság iránt? Olyanoktól, akik máskor és máshol a "világ eredendően interszubjektív természetére" esküsznek? Sokan a vita résztvevői közül, ahogy B. Z. mondja, amolyan "ál-posztmodernek, akik csak a saját igazukban nem kételkednek". Továbbá ezt is érdemes lejegyezni:

Tény, hogy erõteljesebb érzelmi hatást keltenek a Sütõ-mûvek még ma is, mint más, „posztmodern” sztár-szerzõkéi, például egyetemisták köreiben is; legalábbis személyes tapasztalatom, hogy (minden reklám, média- és divat-ráhatás ellenére) többen és szívesebben olvassák az õ könyveit, mint a „szövegirodalom” agyondicsért, de szignifikáns mértékben olvashatatlannak minõsített darabjait.


És:

[...]engem nem rendítenek meg az ilyen-olyan régi újságcikkek kompromittáló szándékkal történõ felelevenítései sem; az „ocsút” a „tiszta búzától” azok is el tudják különíteni, akik szeretik Sütõ Andrást.

Saturday, July 09, 2005

The Catholic Church: a step in the wrong direction

When defenders of evolution try to be sympathetic towards people of faith, and show that evolution and faith are clearly compatible, they often quote what pope John Paul II stated in 1996: that "evolution is more than a hypothesis". I did that as well a while ago.

Well, that relatively open-minded approach might change, or has already changed, with the new boss in the Vatican. Christoph Schönborn, archbishop of Vienna, has written an op-ed article for the New York Times, and according to cardinal Schönborn,
Evolution in the sense of common ancestry might be true, but evolution in the neo-Darwinian sense - an unguided, unplanned process of random variation and natural selection - is not. Any system of thought that denies or seeks to explain away the overwhelming evidence for design in biology is ideology, not science.


Pretty disappointing statements from a man of higher learning. And it is ridiculous that a high priest of the Catholic Church is claiming that mainstream biologists (that is, ~99.999 percent of all biologists who matter) are doing ideology, not science. How on earth is he qualified to decide what is science and what is not in biology? Does he have a PhD in biology? No. Did he publish any scientific papers in biology? No. Did he spend most of his life studying, teaching, and spreading religious ideology? Yes. So who is doing science, and who is doing ideology?

Thursday, July 07, 2005

Darwin on geology and epistemology

Here is a geology quote that Michael Shermer seems to like a lot (for example, in this book). It is from a guy called Darwin:
About thirty years ago there was much talk that geologists ought only to observe and not theorize; and I well remember someone saying that at this rate a man might as well go into a gravel-pit and count the pebbles and describe the colours. How odd it is that anyone should not see that all observation must be for or against some view if it is to be of any service!

Wednesday, June 22, 2005

Egy kis tudomány a Korunkban

A Korunk új számának témája: "A háló tudománya – művészetek hálója". A szerzők között olyanok szereplenek, mint Vicsek Tamás és Néda Zoltán. Jó jel -- reménykedjünk, hogy a sok megszokott posztómodernkedés mellé egyre több ilyesmi fér majd be. Néda Zoltán a Pareto-törvényről ír. Képletek is vannak benne. A Korunkban! Képletek! Végre.

Persze ha valakit igazán érdekel a "hálók tudománya", akkor legjobb, ha elolvassa Barabási Albert-László könyvét. Valóban jó és érdekes. Az más kérdés, hogy egy kicsit túlzásnak tartom ezt egy új tudományágnak nevezni. És az is más kérdés, hogy néha kezdenek az idegeimre mennek a log-log diagramok, különösen geológiában, mikor olyanok alkalmazzák és elemzik a végtelenségig, akik sem statisztikát, sem fizikát nem tudnak. Néha geológiát sem. Erről itt, itt, és itt lehet többet olvasni.

Friday, June 17, 2005

A nemzetállam, mint olyan

Nem tudok ellenállni a kísértésnek hogy röviden idézzek ebből a könyvből:
"A területiség elve alapján szerveződő nemzetállam átfogó, össztársadalmi hatósugarú azonosulási mintákra kötelez, ebben az értelemben az érintettek közül az adott területen senki sem vonhatja ki magát hatása alól. Kognitív és szimbolikus, adminisztratív, politikai erőforrásokat biztosít, amelyek lehetővé teszik a modernitás kockázatokkal teli dinamikájával való szembesülést. A nemzetállam az említett erőforrások biztosításával lehetővé teszi a valóságértelmezések folyamatát, lévén, hogy a valóságtapasztalathoz való hozzáférés szimbólumok által közvetített. A létezők értelmét és a megnyilvánulások érvényességét egy adott világ vagy egy begyakorolt diskurzus horizontján belül teszi lehetővé. A kollektív azonosságok tematizációja a nemzetállam kulturális szerepvállalásának és kulturális teljesítményeinek kérdését teszi fel."

Ahogy D.P. szokta mondani: vagy én vagyok hülye, vagy mindenki más. De ha ennek a szövegnek van valami értelme, és le is lehet fordítani magyarra, akkor méltányolnám, ha azt valaki megtenné. Mert hanem azzal a benyomással maradok, hogy újra az FSZHH (fosom-a-szót-hüvös-halomba) szindrómával állunk szemben.

Friday, June 10, 2005

On cumulative probability curves

Let's go back to some good old science subjects and take some notes about sediments, something I am supposed to be an expert in.

One of my favorite pastimes lately is collecting examples from the geological literature in which the statistical analysis went incredibly wrong. Take for example the papers dealing with grain-size distributions that advertise cumulative probability plots as the best technique to identify subpopulations in a mixed distribution. Here is what G.S. Visher says in his 1969 paper on "Grain size distributions and depositional processes" (Journal of Sedimentary Petrology, v. 39, p. 1074-1106):
"The most important aspect in analysis of textural patterns is the recognition of straight line curve segments. In figure 3 four such segments occur on the log-probability curve, each defined by at least four control points. The interpretation of this distribution is that it represents four separate log-normal populations. Each population is truncated and joined with the next population to form a single distribution. This means that grain size distributions do not follow a single log-normal law, but are composed of several log-normal populations each with a different mean and a standard deviation. These separate populations are readily identifiable on the log-probability plot, but they are difficult to precisely define on the other two curves." (p. 1079)

I am wondering if this tendency to see straight line segments in cumulative probability plots and to give them some special significance is a syndrome restricted only to geologists - whose abilities for pattern recognition are excellent in general - or one could find such examples from other fields as well. The fact that a certain distribution looks like a straight line on a cumulative plot does not mean that mixtures of the same type of distribution will plot as straight line segments. The excellent sedimentologist Robert Folk has pointed this out in a 1977 discussion of a paper coauthored by Visher (in which they try to prove that the Navajo Sandstone is not an eolian deposit - yeah, right):

"A general defect of the Visher method is exemplified by Kane Creek #2, which is shown as consisting of four straight line segments, implying that it is a mixture of four populations. It can be proved by anyone using probability paper and ordinary arithmetic that such kinky curves can be made by a simple mixing of two (not four) populations that are widely separated; the 'flat' portions represent the gaps in the distribution. Furthermore, mixing of populations on probability paper results in smoothly curving inflexions, not angularly joined straight-line segments."

Despite this, multiple straight-line-fitting to cumulative probability plots is fashionable again, although this time it is done on log-log plots of exceedence probability of either bed thickness or fault size data. But this is going to be part of a paper that I am working on right now (in the evenings and weekends...) -- so more about this later.

Monday, May 23, 2005

Olcsó ítélet kapható II.

A Sütő-vita tovább folytatódik a Hétben: Görömbei András írása itt olvasható. Idézem:
"(...) a mostani vita néhány résztvevõjét a tájékozatlansággal társult zsigeri gyûlölet motiválja. Minden törekvésük arra irányul, hogy Sütõ András életmûvét kiiktassák az erdélyi magyar irodalomból. Gyûlöletük lépten-nyomon átcsap a tényeken. Önálló életre kel."
"Hihetetlenül mélyre süllyedt az erdélyi magyar szellemi élet, ha eltûri ezt a hitványságot."

Valóban, S. G. alaposan eldobta a sulykot az ilyen szövegekkel:

"Az a határozott benyomásom, hogy aki 18 évesen most kezd irodalom iránt érdeklõdni, esetleg most közli elsõ novelláját, annak „A Sütõ” semmit sem mond, vagy legföljebb a kötelezõ irodalom keserveit juttatja eszébe. Ez így van rendjén. Az életmû, az életút így válhat a kutatás csupasz tárgyává, éppúgy, mint Kádár János beszédei vagy az esõerdõben élõk házasodási rítusai."

Ha Sütő hetvenes évekbeli drámái és esszéi nem érnek semmit, akkor mi ér valamit az erdélyi magyar irodalomból? A "transzközép"? Transzbullshit.

Azt is írja továbbá S.G.:

"Sütõ legnagyobb visszhangot kiváltó, a nimbuszt megalapozó tézisdrámái 1975-tõl a szelep funkcióját töltötték be diktatúra és nemzetiség viszonyában. Jólesett lekacsintani a színpadról (mintegy a színfalak mögül), s a nézõ is felsóhajthatott, hogy végre felhangzott egy gyengécske ellenzéki hang. Csak az a gond, hogy a politikai mondanivalónak nem áthallásos drámákban, hanem röpiratokban, pamfletekben, elemzésekben a helye."

Yeah, right. Ilyen alapon a világirodalom, sőt, a filmmüvészet tekintélyes - és jobbik - részét sutba kellene vágni: ha valamiből minden "áthallás" hiányzik, az általában annak jele, hogy nem ér semmit. Ha valaki azt hiszi, hogy a "Lócsiszár virágvasárnapja" vagy a "Csillag a máglyán" csak az erdélyi magyarok hetvenes évekbeli keserveiről szól, az nagyot téved.

Sunday, May 22, 2005

Olcsó ítélet kapható I.

Nem igazán követem következetes figyelemmel az otthon történteket és otthoni vitákat, de ma Ablonczy László cikkének sikerült felkeltenie az érdeklődésem a Hét-ben zajló Sütő András - Földes László vita iránt, melyet Stefano Bottoni olasz történész tanulmánya indított el. Pontosabban nem annyira a vita részletei kezdtek érdekelni, hanem maga a jelenség: miért olyan kiemelkedő fontosságú ez a téma, és miért kell Sütő feltételezett fiatalkori félrelépéseit agyonelemezni és filozofikus mélységet és történelmi jelentőséget tulajdonitani nekik?

Félreértés ne essék, méltanyolom a fiatal újságírók polgárpukkasztó merészségét és szükségesnek és egészségesnek tartom a mindenféle tabuval való leszámolást és kényes témával való szembenézést. Azt viszont fenntartom, hogy mielőtt valaki az asztalra csap, jobb, ha nagyon biztos az igazában és tájékozott a témában. Bottoni tanulmánya lehet, hogy érdekes és izgalmas egy olyannak, akinek kedvenc időtöltése "olvasatokról és olvasatszintekről" elmélkedni, vagy arról, hogy "az ügy résztvevői milyen értelmiségi szereptípusokat jelenítenek meg", engem viszont meglep, hogy milyen sokan méltányolják a "tudományos" jellegét. Sajnálom, de az ilyen posztmodern szagú beszúrások eleve érdektelenné tesznek számomra minden ilyen szöveget, és teljesen hiteltelenné válik a Sipos Géza Sütőnek szánt számonkérése:
"...a drámaszerzõnek 1990-tõl mindmáig nincs érdemi reakciója arra, ami a tanulmány alapfelvetése is: a kommunista fordulat után a romániai magyar értelmiség jelentõs része kettõs identitással élt. Egyszerre volt a mûködtetõje, haszonélvezõje és ugyanakkor eszköze a hatalomnak, másrészt nemzetiségi mivolta miatt sohasem válhatott annak szerves részévé."

Ugyan, ugyan, mit kellene Sütőnek tennie: beismerje, hogy "kettős identitással élt" a kommunizmus idején? És hogy müködtetője és eszköze volt a hatalomnak? Ha már vádaskodni akarunk, akkor jobb lenne valami ezeknél konkrétabb és ellenőrizhetőbb vádakat találni, bár az a gyanúm, igaza van Ablonczy Lászlónak, mikor ezt írja:

"ennyire ráérõs a romániai szellemi élet, hogy immár egy párt KI-zárás tébolyosításán foglalatoskodhat? Ha jól tudom, ötven éven át Romániában másfél millió magyart, továbbá német, zsidó és más kisebbséget zártak KI az emberi jogokból. Amelynek következményeként százával, ezrével sorolhatjuk a BE-zárásokat és a KI-végzéseket. Éveken át se bevégezhetõ feladat errõl beszélni."

Ha a mai fiatal erdélyi értelmiséget olyan nagyon zaklatja a múlttal való szembenézés: csak rajta, írják meg a "Kommunizmus fekete könyvének" az erdélyi változatát, dokumentálják alaposan a történteket, rendezzék táblázatokba és grafikonokba az adatokat. Vagy merüljenek el a diktatúra alatt élő ember bonyolult pszichológiájában (sajnos, ehhez kell tudni egy kis pszichológiát, nem elég az ifjú titáni hév), írják meg Közép- és Kelet Európa "morális történetét" a huszadik században (lásd Jonathan Glover kiváló könyvét). De hagyják az olvasóra az "olvasatszinteket", és későbbre az asztalracsapós vezércikkeket.

Ami pedig a Sütő András írói teljesítményét illeti: én nem tudom miért, de valahogy még mindig jobban érdekel és vonz a "Lócsiszár virágvasárnapja", a "Csillag a máglyán", vagy az "Anyám könnyü álmot ígér", mint az ilyen és ehhez hasonló irományok:

"Kultúránk mély, szinte már kezelhetetlennek tûnô tudathasadásban szenved. Mindennapjainkban az anyag, a gazdaság elsôdlegességének hipotézise a lét meghatározza a tudatot elve) kormányozza cselekedeteinket. (A tételt nem illik kimondani, hiszen egy csúnyán kompromittált személyiségtôl származik, de élôbb, mint valaha.) Meghitt író-olvasó találkozókon vagy az egyetemi tanszékek és dolgozószobák csöndes homályában viszont a világ eredendôen interszubjektív természetére esküszünk: a nyelv alakítja a világot, nem a világ a nyelvet."

(ezt egy, a Hét szerkesztői által nagyrabecsült szerző írta, a nevét most hagyjuk).

De idézhetünk a legfrissebb Hét-ből is:

"A (lükébbik típusú) irodalomtörténész számára azonban (...) ez jelenti a legnagyobb élvezetet: megtalálni a posztmodern hatásokat a modern detektívtörténetekben, megnézni a krimi kódexének változásait, metaforák és diskurzusváltások után kurkászni az Albatrosz Könyvekben és az Európa Kiadó Fekete Könyveiben."

- írja Miklós Ágnes Kata krimikről szóló cikkében.

Szóval fején találja Ablonczy a szöget, mikor így ír:

"A szellem képviselete ugyanis építkezõ, kiegyensúlyozott, tárgyilagos és komoly gondolkodást jelent, még szigorú ítélkezésben is. Túlkoros pubertások ambíciója pedig nem tekinthetõ szellemi megnyilvánulásnak."

Friday, May 20, 2005

Stem cells & cloning

The first signs that the US is lagging behind in stem cell research started to show: for the first time, "scientists have created nearly a dozen new lines of human embryonic stem (ES) cells that [...] carry the genetic signature of diseased or injured patients", and this did not happen in America, but at Seoul National University in South Korea. Here is an explanation from The New York Times why it is important to get stem cells from cloned embrios rather than from surplus embrios from fertility clinics:
"Stem cells derived from cloned human embryos that are genetically matched to sick patients are potentially much more useful than stem cells derived from surplus embryos at fertility clinics, both for research and for potential treatments. Since cloned embryos carry the genetic makeup of patients with known diseases, scientists can study how those diseases develop from the earliest stages and can perhaps find drug treatments to interrupt the process. And if scientists ultimately succeed in converting the stem cells themselves into replacement tissues to repair damaged organs, those tissues would have the best chance of avoiding rejection by a patient's immune system if they were genetically matched to the patient through therapeutic cloning."

Scientists are excited -- but, of course, some people immediately expressed their concerns. The president said today that "the use of federal money, taxpayers' money, to promote science which destroys life in order to save life is - I'm against that." Destroys life? What life? Using a few cells that happen to come from a fertilized egg in order to save real, living and breathing humans, whose quality of life could be tremendously improved with the potential new techniques -- why is that unethical?

It is a lot more unethical to ban this kind of research just because one's religion declares that life begins at conception. It makes sense to ban reproductive cloning because it is still unsafe. But to ban therapeutic cloning is utter nonsense, and it is really time to shut up for those who have only learned about genetics at Sunday school.

Sunday, May 08, 2005

Erdélyi blog

A kolozsvári Transindex fórumán "erdélyi" blogokról folyik többek között a szöveg. Nem szoktam a Disputát olvasni, csupán arra figyeltem fel, hogy hirtelen megnőtt e honlapon a forgalom, s így bukkantam rá az idevezető linkre. Mindez nem lenne különösebben érdekes, ha az első reakció nem így hangzana:

"Bar Zoltan Sylvester (sic!) Erdelyben nott fel, sot idonkent a Szabadsagot is olvassa (van ugye neten is), talan kicsit sarkitas Erdelyi-nek nevezni blogjat :)."

Hmmm... Érdekes kérdés: mitől lesz erdélyi vagy nem-erdélyi egy blog? Egyesek szerint elsősorban attól, hogy valaki hogyan írja a nevét, és - gondolom - Erdélyben csapkodja-e a billentyüket vagy sem. A tartalom, a téma: az nem fontos. Na nem mintha az én blogom csupán kincses Kolozsvárról, Mátyás királyról meg a csíksomlyói búcsúról szólna. De van benne egy néhány jegyzet, melyeknek talán van némi erdélyi relevanciája (hopp... egy idegen szó... vajon ez is csökkenti erdélyiségemet?).

Ami a nevet illeti: az "igazi" erdélyiek egy része nem hajlandó felfogni, hogy aki huzamosabb ideig idegen nyelvü környezetben él, az nem egy légüres térben tengeti életét, hanem néha muszáj kommunikálnia magyarul nem tudó és a magyar személynévrendszert nem ismerő személyekkel, és ezt sokkal könnyebb megtenni, ha nem kell naponta ötszázszor elmagyaráznod, hogy a magyarok milyen sorrendben használják a család- és személyneveket. S mivelhogy internetes elmélkedéseimet (remélem) nemcsak tősgyökeres magyarok olvassák, szerintem nem olyan egetrengető bün az angolos sorrendet használni.

Másrészt, sajnos meg kell mondanom, hogy a mai "erdélyiség" egyre kevésbé vonz. Nem hiányzik az az Erdély, ahol a természettudomány és a technika nem igazán téma, ahol a búcsúra járó harisnyás székelyre látszólag az egyedüli alternativa a nihilista posztmodern értelmiségi, aki a sebességről, mint olyanról elmélkedik; ahol az "ateista" szónak legalább annyi negatív konnotációja van, mint Amerikában (s ez nem kis teljesítmény...).

Végezetül, próbáljuk csak elképzelni, mi lenne, ha Kőrösi Csoma Sándor ma élne és úti jegyzeteit egy blog formájában rögzítené (tévedés ne essék, az analógia megáll a névhasználat szintjén!). Mintha látnám, hogy kerülne valaki, aki így reagálná le blogját a Dispután:

"Bar Alexander Csoma de Kőrös (sic!) Erdelyben nott fel, sot idonkent a Szabadsagot is olvassa (van ugye neten is), talan kicsit sarkitas Erdelyi-nek nevezni blogjat :)."

Friday, April 15, 2005

Szkeptikus szótár magyarul

A Skeptic's Dictionary-nek magyar nyelvü fordítása készül, az eddig lefordított címszavak itt olvashatóak. Érdemes beleolvasni, pl. az asztrológia, kreacionizmus és homeopátia címszavaknál.

Saturday, April 02, 2005

Esetleg költészet, de nem tudomány

A kolozsvári Szabadság ismét leteszi a garast az áltudomány és az olcsó miszticizmus mellett: Dr. Löwy Károly biológus (?) elmélkedik "Költészet vagy tudomány" cimmel. Ime egy néhány kiemelkedő félrebeszélés:
"Tudjuk, hogy szervezetünkben is van egy energiaközpont, egy akkumulátor, amely bioáramot termel, amely aztán az idegrendszer közvetítésével elérkezik minden egyes sejthez. Honnan indul ki? Egy ATP, egy adenosin-trifoszfát molekulából, amiből lehasít egy foszfor atomot és ettől megindul az energiatermelés. Ki hasítja ezt le, mikor és miért? Ezen a ponton csődöt mond minden enciklopédia, és adós marad a válasszal..."

Nem tudom, hogy Löwy doktor úr hol szerezte biológusi vagy orvosi diplomáját, de hogy egy ilyen szövegért meghúznának biológiából egy tisztességes középiskolában, az biztos. Az idegrendszer legfeljebb felhasználja az ATP-ből termelt energiát, de semmiképp sem müködik úgy, mint az elektromos hálózat a lakásban (olyan ez, mintha összekevernéd a telefonhálózatot az elektromos áramot szolgáltató hálózattal). Az a kérdés pedig, hogy "ki hasitja le és miért" az ATP-t, olyan, mintha azt kérdeznénk, hogy egy fadarab égésekor ki egyesiti az oxigént a szénnel és miért. S az enciklopédiák nem mondanak egyáltalán csődöt, itt van például egy egész sor magyarázat az ATP szerepéről.

Más:

"A bennünk közlekedő energiák a fejünk búbjától a talpunkig tizenkét meridiánon, tizenkét hosszúsági körön áramlanak (a gyakorlatból tudjuk, hogy a tüdőn éjfélkor átáramló energia váltja ki az asztmás krízist, éjjel kettőkor a májon átáramló az epekrízist, hajnali négykor a veséken áthaladó a vesekrízist stb.) Saját energiáink is reggel születnek, délre növekszenek, estére vonulnak vissza, éjszaka pedig hanyatlanak. [...] Ha bármelyik tényezőből túl sok van, az árt a szervezet egészének. A túl sok boldogság például árt a szívnek, a túl sok szomorúság a tüdőnek; a félelem, az aggodalom árt a vesének, a düh a májnak."

S ha túl sokat olvasunk kritikátlanul bioáramokról, energiákról és kinai gyógymódokról, az árt az agynak. Ez se nem költészet, se nem tudomány, csak egy halom kiemelkedő ostobaság.

Ami a legszomorúbb: hogy létezik, hogy nincs a Szabadság szerkesztőségében egy normális ember, aki rájöjjön, hogy ilyen üres kotyvalékokat nem kell és nem szabad közölni? És hogy létezik, hogy az egész kincses Kolozsváron nincs egy értelmiségi, aki kiálljon a valódi tudomány és a valódi költészet mellett?

De kezdett megártani a sok szomorúság a tüdőmnek, úgyhogy abbahagyom.

[Utólagos kiegészités: ugyancsak a Szabadságból lehet megtudni, hogy Dr. Löwy Károly Kolozsvár egyik legismertebb gyermekorvosa (s ugyanaz mint Dániel Károly iró).]

UFOs on ABC

A few weeks ago I started watching a 2-hour long special on ABC about UFO-s -- but I couldn't stand watching it for a long time; there was too much of the usual mystical stuff and the skeptical viewpoint was hardly given any consideration. Chris Mooney writes about the program at CSICOP's home page, and concludes that
"through the use of selective skepticism, journalistic "balance," and haphazard suspension of disbelief, ABC and Peter Jennings manage to keep the sense of "mystery' alive. In light of the difficulty of positively proving any existing UFO claim, that's probably the most they could possibly accomplish."

Homeopathy advertised in The New Scientist

The New Scientist talks about "The 13 things that don't make sense". Some of the 13 items are at least questionable. For example, it seems to me pretty one-sided to claim that the experimental case for cold fusion is 'bulletproof'. Bob Park has a much less positive view of the issue, for example here. Also, after reading Brian Greene's The Fabric of the Cosmos, I thought that inflationary cosmology gave a good explanation for the 'horizon problem'. According to the New Scientist, "In scientific terms, the uniform temperature of the background radiation remains an anomaly." The third item that I am quite skeptical about is number 4 - the Belfast homeopathy results:
"MADELEINE Ennis, a pharmacologist at Queen's University, Belfast, was the scourge of homeopathy. She railed against its claims that a chemical remedy could be diluted to the point where a sample was unlikely to contain a single molecule of anything but water, and yet still have a healing effect. Until, that is, she set out to prove once and for all that homeopathy was bunkum.

In her most recent paper, Ennis describes how her team looked at the effects of ultra-dilute solutions of histamine on human white blood cells involved in inflammation. These "basophils" release histamine when the cells are under attack. Once released, the histamine stops them releasing any more. The study, replicated in four different labs, found that homeopathic solutions - so dilute that they probably didn't contain a single histamine molecule - worked just like histamine. Ennis might not be happy with the homeopaths' claims, but she admits that an effect cannot be ruled out."

I am looking forward to more results that show that homeopathy works. However, scientists and editors and journalists alike should keep in mind that extraordinary claims require extraordinary evidence. I have a feeling that New Scientist's free advertisment for homeopaths was a bit too early and unnecessary.

Saturday, March 26, 2005

Tokaji Aszú

As somebody who is somewhat proud of his Hungarian background, when it comes to discussing wine, I always pretend to know how Tokaji Aszu, the most famous Hungarian wine is made. I realized however that I didn't really know much about it -- until I stumbled into the subject in Harold McGee's excellent book "On Food and Cooking - The Science and Lore of the Kitchen". So here it is.

The key point is that the grapes are allowed to become infected with 'noble rot', the mold Botryitis cinerea, that is a destructive disease of grapes and other fruits. "It becomes noble only in the right climatic conditions, when the initial infection in humid weather is followed by a dry period that limits the infection." The mold "dehydrates the grapes, concentrates their sugars, and transforms their flavor and consistency". The trick was invented in the Tokaj region of Hungary around 1650 (not 'Tokaji region' as McGee writes -- the '-i' at the end of the word in Hungarian means 'from', that is, Tokaji = from Tokaj). By 1750, it was adopted by the Germans; the French started using the method around 1800 in the Sauternes region of Bordeaux. [Hmmm... The French learning winemaking tricks from the Hungarians...]

The sweetness of the Tokaji largely depends on how many hods of 'aszu' grapes (that is, grapes affected by noble rot) was added to each 136 liter barrel of must made from 'normal' grapes; the traditional hods that carry ~20 kg of grapes are called "puttony" in Hungarian, and you can find Tokaji Aszu that is 3, 4, 5, or 6 'puttonyos'.

The terroir of the Tokaj region of course is just right for the aszu wine; this means south facing slopes with soils developed on volcanic rocks (andesites if I remember well) . In fact, the Tokaj Mountains are one of the oldest gold and silver-based mining districts of Tertiary-Quaternary volcanic arc of the Carpathians.

Here is more if you are interested. This might be too much detail, but looks great. And here is everything you wanted to know about the geology of the Tokaj Mountains.

Friday, March 25, 2005

Earth-science bloggers

Here is a list of 'earth-science bloggers', put together by the author of greengabro.net, who also asks the question: "Are geologists genetically inclined to dislike the nontechnical nature of the blogosphere? Or are we being discriminated against by our colleagues in physics and biology?"

Friday, February 25, 2005

The Fabric of the Cosmos

During my recent trip to Boston / MIT, I picked up a copy of "The Fabric of the Cosmos" by Brian Greene, and I read about half of it by now. It is a great reading; I think I am starting to get a vague idea about both how relativity and quantum physics work, subjects that I was utterly ignorant of not long ago. Sometimes the references to the Simpsons and Springfield and agent Mulder and Scully and baseball can be annoying, but overall I am really enjoying this book.

And I am realizing how 'narrow-minded' we humans are. Evolution shaped our minds so that we easily understand what is important for our survival, but there was no selective pressure to evolve an understanding of how things work on much larger or much smaller spatial and temporal scales: having some intuitive ideas about what trajectory a thrown piece of rock describes probably had some survival value, but our ancestors did not need to know about the probabilistic nature of the subatomic world in order to get through the hard times.

My talk on bed thicknesses and power laws

At the end of April I am going to give a talk on power-law and lognormal distributions and how they apply to turbidite bed thickness data. Here is the abstract. And here are some previous thoughts and links on the subject of log-log plots, power-laws and bed-thickness distributions.

Sunday, January 30, 2005

On digital SLRs and compact cameras

When last summer I bought a Nikon D70, I only knew that I wanted a very good digital camera. Since all the reviews about the Nikon D70 were extremely positive, this was my final choice. But even after I bought it, I had some afterthoughts that maybe it would have been better to get an expensive (but similarly priced to a 'cheap' DSLR) point-and-shoot camera that has a fixed lens, like the Nikon 8700 or the Sony DSC-F828. With these, you get a lens with a wider range of zoom, without having to buy another expensive lens and then having ot change them all the time.

But since then I have been using the Nikon D70 quite often (not as often as I'd like to, but that's another story), and I am perfectly happy with it. Ken Rockwell explains very well here why it is a no-brainer whether to buy an expensive point-and-shoot camera or a 'cheap' DSLR for the same price. Even the latest and greatest point-and-shoot cameras do not have the speed necessary to capture moving subjects. Here is how Ken Rockwell sums it up:

"For a small snapshot camera get a $300 point-and-shoot. I have one, love it, and take it everywhere.If you want to spend a grand for serious digital photography forget the expensive p/s cameras and go straight to any DSLR. Since you can get a far superior DSLR for what you used to have to pay for just a p/s as of 2004 I see no need for the expensive p/s digital cameras. The reason we still have expensive p/s cameras today is because camera companies still have two sets of development and marketing teams, one for each class of camera, so there are still people at these companies pushing the expensive p/s cameras even though the DSLRs made by the same company are better for the same price. Other companies, like Sony, don't make any real DSLRs and of course they will promote their p/s cameras. Don't waste $1,000 on a point and shoot unless you really want to trade off ease of use, speed and image quality for a little size and weight."
 
Copyright 2009 Hindered Settling. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. Sponsored by: Website Templates | Premium Themes. Distributed by: blog template